วิชัย พรเศรษฐ์ถาวร HonFBPS

JPEG Format

Joint Photographic Experts Group (JPEG) เป็นรูปแบบการจัดเก็บไฟล์ภาพที่เน้นการประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ โดยใช้วิธีการบีบอัด (Compression) ให้มีขนาดไฟล์เล็กลง เป็นการใช้การคํานวณทางคณิตศาสตร์ให้มีขนาดไฟล์เล็กลงโดยที่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของภาพ วิธีการบีบอัดของ JPEG เป็นแบบสูญเสียคุณภาพของข้อมูล (Lossy Compression) เพื่อแลกกับการให้ได้ไฟล์ภาพขนาดเล็ก จึงเหมาะกับการนําเอาไฟล์ภาพเพื่อการนําเสนองาน (Presentation), แสดงภาพบน Website และนําไปพิมพ์ภาพยังเครื่องพิมพ์โดยตรง แต่ไม่เหมาะกับการนําไฟล์ภาพไปตกแต่งแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้เพราะ JPEG จะทําการบีบอัดไฟล์ใหม่ทุกๆ ครั้งที่มีการใช้คําสั่ง Save File ซึ่งการบีบอัดไฟล์ภาพใหม่ทุกๆ ครั้ง จะลดทอนคุณภาพของภาพลงไปเรื่อยๆ

JPEG Format สนับสนุนไฟล์ภาพที่มีโหมดสีแบบ CMYK, RGB และ Grayscale Image สนับสนุนไฟล์ภาพที่มีความลึกของสี (Bitdepth) 8 bits/channel แต่ไม่สนับสนุนในระดับ 16 bits/channel

หลังจากที่ใช้คําสั่ง Save as ในการจัดเก็บไฟล์ภาพในโปรแกรม Photoshop ให้เลือก JPEG ในช่อง Format จากนั้นให้กด Save จะปรากฎ JPEG Option dialog box ขึ้นดังรูป

 


Matte เนื่องจาก JPEG ไม่สนับสนุนพื้นหลังแบบโปร่งแสง Transparency Background ดังนั้นเราสามารถเลือกสีในช่อง Matte มาแทนที่ Backgroup และในกรณีที่ไฟล์ภาพไม่มี Layer ที่เป็น Transparency Background ในช่องนี้จะไม่ทำงาน (กลายเป็นสีเทา)

Image Options เลือกคุณภาพของภาพที่ต้องการในช่อง Quality โดยกําหนดค่าตั้งแต่ค่า 0 - 12 หรือลากปุ่มสไลด์แทนก็ได้ ค่า”0” หมายถึง คุณภาพต่ำสุดแต่ได้ไฟล์ขนาดเล็กสุด ค่า “12” ได้คุณภาพสูงสุด แต่มีไฟล์ใหญ่สุด

Format Options

Baseline (“Standard”) เป็น Format มาตรฐานที่โปรแกรม Web browsers ทั่วๆ ไปรู้จักและเปิดได้

Baseline Optimized เป็นการสร้างไฟล์ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพไฟล์สูงสุด ซึ่งจะได้ไฟล์ภาพที่มีขนาดเล็กกว่าแบบ Baseline Standard

Progresssive เป็น Option ที่สามารถแสดงภาพบนจอภาพในลักษณะที่ภาพค่อยๆ ปรากฎรายละเอียดภาพขึ้นทีละเล็กละน้อย ในขณะที่กําลัง download ภาพผ่าน Internet (Progressive อาจไม่สามารถใช้ได้กับบาง Web Browsers)

Scans เมื่อ Progerssive ถูกเลือก เราสามารถเลือกค่าการสแกนได้จาก pop-up menu ซึ่งค่าที่สูงกว่าจะให้ผลในการเริ่มต้นแสดงภาพได้เร็ว แต่ขบวนการแสดงภาพให้จบสิ้นช้ากว่า

Size เป็นการแสดงขนาดของไฟล์ภาพและเวลาที่ใช้ในการ downlond ภาพ โดยคลิกลูกศรเพื่อเลือกความเร็วของ Modem ตามที่ใช้จริง